MENU

Akta

1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

 Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar yang cekap dan berkesan:

 • Pengurusan Sisa Pepejal

 • Pembersihan dan Pengindahan Kawasan

 • Penyenggaraan Parit & Longkang

 • Pembinaan & Penyelenggaraan Jalan

 • Penyelenggaraan Bangunan-Bangunan Awam

 • Penyelenggaraan Tempat-Tempat Awam

 • Perlindungan & Pengawalan Kesihatan Awam

 • Penyelenggaraan Tanah-Tanah Perkuburan

 Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:

 • Cukai Taksiran

 • Bayaran-Bayaran Lesen & Denda

 • Geran Pelancaran

 • Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan

 • Geran untuk Projek-Projek Pembangunan

 • Geran Penyenggaraan Jalan

 Melaksanakan Projek-Projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:

 • Perumahan

 • Perindustrian & Perdagangan

 • Kemudahan-Kemudahan Rekreasi

 • Infrastruktur Bandaran

2. Akta Perancang Bandar Dan Desa (Akta 172)

 Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi   Kawasan Pentadbirannya:

 • Mengatur , Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya.

3. Akta Jalan Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133)

 • Meluluskan Pelan Bangunan

 • Mengawal untuk memastikan kerja-kerja tanah yang dilaksanakan mengikut kehendak-kehendak yang ditetapkan.

 • Memastikan pembinaan sesuatu bangunan adalah mengikut pelan yang diluluskan.

 • Memastikan penggunaan sesuatu bangunan adlalah seperti yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

 • Mengawal penggunaan bahan-bahan mudah terbakar dalam pembinaan sesuatu bangunan.

 • Penyediaan infrastruktur untuk sesuatu pemajuan.

 • Kawalan ke atas bangunan yang berada di dalam keadaan bahaya.

 • Pemeriksaan berjadual ke atas bangunan-bangunan yang sudah siap mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)